OM NFC 55+

HVAD ER NFC 55+ ?

NFC 55+ en frivillig forening som er opsøgende i det omfang, som resurserne tillader det. Der arbejdes imod ensomhed, men for fællesskab og hjælper sine medlemmer til at danne netværker og forbindelser med ligesindede.

Medlemmerne i NFC 55+ består af både kvinder og mænd over 55 år, og som fortrinsvist (men ikke udelukkende!) er bosiddende i Guldborgsund kommune.

 

Hvad tilbyder vi dig?

I NFC 55+ tilbyder vi vores medlemmer et varieret program af fællesarrangementer, der løber af staben ca. hver anden måned. Disse startes oftest med lækker fællesspisning med mad fra lokale restaurationer og med efterfølgende oplægsholder(e) ud fra medlemmernes egne ønsker.

Og alle vores medlemmer inviteres selvfølgelig også til årets generalforsamling, der typisk afvikles i februar, hvor alles stemmer – lyse som dybe – bliver hørt.

Foruden alt dette arrangeres der også “Årets udflugt” for vores medlemmer. Dette kan eksempelvis være en tur til en DBU fodboldkamp et sted i Danmark.

Kort sagt; NFC 55+ en festlig, fornøjelig forening for fodboldelskere.

Foto: Kaukro

VEDTÆGTER 2022

§1: NAVN

§1

Foreningens navn er ”NFC 55+” med hjemsted i Nykøbing Falster.

§§2-3: FORMÅL

§2

Foreningen har til formål at danne et socialt netværk for fodboldelskere for både kvinder og mænd primært over 55 år og primært fra Guldborgsund Kommune.

§3

Foreningen arrangerer foredrag og sociale arrangementer for foreningens medlemmer, primært med relation til fodbold.

§4: KONTINGENT

§4

Medlemmer af foreningen betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes ved den årige generalforsamling. Nye medlemmer modtager sammen med kontingentopkrævningen en kopi af foreningens vedtægter.

Æresmedlemmer for NFC og (B 1901 og B 1921) betaler ikke kontingent.

§§5-6: GENERALFORSAMLING

§5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen skriftligt, primært via mail, med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

§6.1

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  • a) Valg af dirigent og stemmetællere.
  • b) Beretning om foreningens virke i det forløbne år.
  • c) Godkendelse af det reviderede regnskab.
  • d) Fastsættelse af kontingent.
  • e) Indkomne forslag.
  • f) Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode, hvor 3 vælges i ulige år og 4 vælges i lige år.
  • g) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, som vælges for en 2-årig periode, med én henholdsvis ulige og lige år.
  • h) Valg af revisor for en 2-årig periode.
  • i) Valg af 1 revisorsuppleant for en 2-årig periode.
  • j) Eventuelt. Herunder forslag til næste års aktiviteter.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen ad punkt e skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§7: BESTYRELSE

§7

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med bl.a. formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med medlemmer uden for bestyrelsen til at arrangere særlige, konkrete aktiviteter.

§8: EKTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

§8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt.
Der skal endvidere indkaldes, når mindst 10 medlemmer skriftligt fremsender begæring herom.

§§9-10: REGNSKAB

§9.1

Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december. Den på generalforsamlingen valgte revisor udfører revision af årsregnskab og af regnskabsførelsen.

§10

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi og regnskab.

§11: FORENINGEN

§11

Foreningen tegnes af formanden sammen med næstformanden eller kassereren.

§12: ÆNDRINGER

§12

Disse vedtægter kan ændres, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling.

§§13-14: OPLØSNING

§13

Nedlæggelse af foreningen kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor.

§14

Ved opløsning tilfalder foreningens ejendele Nykøbing FCs Ungdomsafdeling.

APPENDIX

Således vedtaget på generalforsamlingen i Nykøbing Falster den 15. juni 2021.

MØD BESTYRELSEN

Formand

Formand

K. Lykkebæk

 

Mail
lykkebaek@live.dk

Mobil
29 45 03 06

 

Næstformand

Næstformand

F. Petersen

 

Mail
dorfin@mail.dk

Mobil
51 36 07 29

 

Sekretær

Sekretær

J. Rasmussen

 

Mail
enighedsvej76@hotmail.com

Mobil
40 38 27 72

 

Kasserer

Kasserer

K. Jensen

 

Mail
kirsten@puskas.dk

Mobil
28 90 94 61

 

Inspirator

Inspirator

B. Jørgensen

 

Mail
bejn42@gmail.com

Mobil
23 20 03 86

 

Tek.Support

Tek.Support

A. Jørgensen

 

Mail
alex@nyk-f.dk

Mobil
25 18 03 07

 

Arrangør

Arrangør

A. Jensen

 

Mail
arne@puskas.dk

Mobil
53 28 40 04

 

1. Suppleant

1. Suppleant

P. Bringe

 

Mail
Pbringe55@gmail.com

Mobil
22 29 15 57

 

2. Suppleant

2. Suppleant

T. Ahlqvist

 

Mail
ahlqvisttom@gmail.com

Mobil
22 21 21 02